Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że z funduszu przeznaczonego na tegoroczne Paczki Świąteczne dla członków naszego Związku zostaną przeznaczone środki na pomoc humanitarną dla uchodźców wojennych z Ukrainy w wysokości 80.000,- zł. Zgodnie §6 ust.7 i §66 ust. 4 Statutu NSZZ „Solidarność” będą rozdysponowane poprzez Polski Czerwony Krzyż, oraz na pomoc bezpośrednią poprzez naszą Organizację Związkową.