Solidarność w Bridgestone Poznań

PROFITY

Popełnienie nieumyślnie błędu produkcyjnego, nie musi Cię dużo kosztować.

Zgodnie z art. 114 – 122 Kodeksu Pracy Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Wobec powyższego pracodawca ma prawo żądać od pracownika odszkodowania za poniesione straty. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi.

Praca w naszej firmie nie należy do lekkich, często są to ciężkie warunki, w wysokich temperaturach, w porze nocnej, dodatkowo obłożone wysokimi normami, od których zależy wysokość naszych wynagrodzeń. Dlatego w takich warunkach nietrudno o błąd produkcyjny. Nasz pracodawca w ostatnich latach miał kilka roszczeń odszkodowawczych, z których największe sięgały kwot 12 000 zł.  Nie życzymy nikomu błędów, ale można się od nich ubezpieczyć.

Polisa z firmą PZU została podpisana na kolejny rok (do 30.09.2024). Suma gwarancyjna wynosi 15.000 PLN dla każdego ubezpieczonego. Całkowity koszt to 52zł za cały rok. Aby Pracownik został objęty ubezpieczeniem musi wypełnić deklarację i dokonać wpłaty. Dostarczenie wypełnionej deklaracji oraz dokonanie przelewu do 20 września br. będzie skutkowało ubezpieczeniem od 1 października br. Szczegółowe warunki takiego ubezpieczenia są dostępne TUTAJ.

UWAGA!!!
Osoby, które były już wcześniej ubezpieczone a chciałyby kontynuować ubezpieczenie na kolejny okres do 30 września 2024 roku proszone są o ponowne wypełnienie deklaracji i dokonanie wpłaty za cały rok 52 zł do 20 września 2023 roku.


DANE do przelewu:
Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań

ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań
nr konta: 19 1090 1476 0000 0001 4029 6385
W tytule przelewu proszę wpisać „IMIĘ NAZWISKO” nr TETA