Solidarność w Bridgestone Poznań

PROFITY

W związku z wygaśnięciem polisy ubezpieczeniowej AVIVA zasiłki statutowe będą wypłacane zgodnie z poniższą uchwałą Komisji Zakładowej na podstawie złożonego wniosku i udostępnionego do wglądu aktu stanu cywilnego.

§1

Działając na podstawie Uchwały nr 5 Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” ws. działalności finansowej Związku, Komisja Zakładowa wypłaca następujące zasiłki statutowe:

1) zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacany członkowi Związku na każde urodzone dziecko w wysokości 600 zł,

2) zasiłek z tytułu adopcji dziecka – członkowi Związku na każde adoptowane dziecko, w wysokości 600 zł,

3) zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny – wypłacany wszystkim uprawnionym członkom Związku w wysokości 500 zł w przypadku zgonu: współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek,

4) zasiłek z tytułu śmierci członka Związku – wypłacany w wysokości 5000 zł współmałżonkowi lub innej osobie, lecz tylko tej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka Związku.

5) zasiłek z tytułu urodzenia się martwego dziecka – wypłacany członkowi Związku na każde urodzone martwe dziecko w wysokości 600 zł,

§2

Zasiłki wymienione w § 1 pkt. 1-3 wypłacane są członkowi Związku po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ „Solidarność”. Zasiłek wymieniony w § 1 pkt. 4 wypłacany jest bez względu na okres przynależności do NSZZ „Solidarność”.

§3

Zasiłki wypłaca się w terminie 12 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia na podstawie przedłożonych do wglądu przez osobę uprawnioną dokumentów (np. akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa, dokument określający stopień pokrewieństwa), a w przypadku braku odpowiednich dokumentów – na podstawie złożonego oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku.

§4


Oprócz zasiłków, o których mowa w § 1, Komisja Zakładowa może wypłacać członkom Związku bezzwrotne zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby członka Związku lub członka jego rodziny.

§5

Zasiłki i zapomogi przyznawane są na podstawie wniosku członka Związku złożonego w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenia i sytuacje stanowiące podstawę złożenia wniosku.

§6

Komisja Zakładowa przyznaje zapomogi w miarę posiadanych środków finansowych, biorąc pod uwagę także liczbę złożonych wniosków i ich uzasadnienie.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.