SONDAŻ PRACODAWCY JEST TENDENCYJNY

włącz .

Koleżanki i Koledzy!!!

Pracodawca podjął sondażowe działania aby sprawdzić jakie są preferencje pracowników co do zmiany kalendarza na inny. Jednak w tym sondażu nie ma opcji, że pracownik chciałby pozostać przy obecnym, co wskazuje na jego tendencyjność. Dodatkowo niektórzy przełożeni sugerują pracownikom, że są zobowiązani do wybrania jednej z powyższych wersji. Oczywiście żadne prawo nie obliguje pracownika aby musiał odpowiadać na pytanie na które każda zaproponowana odpowiedź jest sprzeczna z jego przekonaniem. Dlatego z informacji jakie uzyskaliśmy z działu HR przełożony może zapisać w uwagach, że pracownik nie jest zainteresowany żadną opcją po za tą w której obecnie pracuje.

Uważamy, że tak sformułowany sondaż jest niemiarodajny, gdyż niektórzy czując presję ze strony swojego przełożonego zaznaczając opcję wbrew swojej woli. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, Organizacja w najbliższym czasie przeprowadzi własny sondaż, który będzie transparenty i nie będzie budził żadnych podejrzeń.

Jako Zarząd Organizacji nie będziemy podejmować decyzji o podpisaniu zgody na wprowadzenie innego systemu pracy na podstawie własnych przekonań tylko na podstawie głosu wszystkich pracowników. Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w BSPZ to WSZYSCY CZŁONKOWIE a nie siedem osób z Komisji Zakładowej. Jeśli ktoś tego nie rozumie to trudno. Dlatego w tak ważnej sprawie, która dzieli pracowników i wzbudza duże emocje chcemy zapytać WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW (których zmiana by dotyczyła) w sposób jawny, transparenty i nie budzący zastrzeżeń jakie jest ich stanowisko w tej sprawie.

W ten sposób zebrane informacje pokażą ilu pracowników jest za zmianą systemu pracy na 12h a ilu za pozostaniem przy obecnym 8h.

Stanowisko Komisji Krajowej nr 13/18 ws. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce

włącz .

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.

Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy.Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach.

Dodatkowo, niepewność co do przyszłych cen energii elektrycznej, tak dla odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych, oraz niejasne zapowiedzi wprowadzenia rekompensat wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych pogłębiają frustrację.

Koniecznym staje się wzrost kwot progów dochodowych uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia dochodowego rodzin oraz wysokości świadczeń i zasiłków rodzinnych.

CDO 24 - ochrona prawna - można się zapisywać.

włącz .

Program ochrony prawnej wystartował. Każdy członek związku może przystąpić do programu ochrony w każdej chwili szczegóły TUTAJ.

Życzenia Bożonarodzeniowe 2018

włącz .

Spotkanie z pracodawcą 13.12.2018r.

włącz .

W dniu 13.12.2018r. odbyło sie spotkanie komisji zakładowej z pracodawcą. Najważniejsze kwestie jakie były poruszone na spotkaniu:

  • układ kalendarzy 8h na 2019r.,
  • ograniczenia w planowaniu R-ek na wydziałach konfekcji w okresie postoju letniego,
  • propozycja dla pracowników wulkanizacji pracy w systemie 12h pod rygorem zmiany stanowiska,
  • nieuzasadniona rotacja między brygadami pracowników Laboratorium,
  • przenoszenie pracowników na inne brygady związane z przejściami osób chętnych na system 12h co jest niezgodne z postanowieniem § 7 pkt.7a porozumienia z dnia 28.03.2018r.
  • nieprawdziwe informacje przekazane przez Pracodawcę w biuletynie informacyjnym dotyczącym ewentualnej próby systemu 12h dla całego zakładu,
  • problemy z uzyskaniem premii na maszynach konfekcyjnych produkujących trudne rozmiary.

Wobec tych wszystkich utrudnień jakie pracodawca stawia pracownikom wystosowaliśmy pismo TUTAJ do dyrektora fabryki Pana Romana Staszewskiego.